Vedtægter

logo

Velkommen til SVEBØLLE
   SAMLERKLUB
- Sjællands største samlerforening!
Vedtægter Historie Udstillinger Samlere Kalender Links Kontakt
       
 
§ 1. NAVN og HJEMSTED. Klubbens navn er Svebølle Samlerklub og dens hjemsted er i Ny Kalundborg kommune, Svebølle by.

§ 2. FORMÅL. Klubben har til formål at udbrede interessen for samleobjekter af enhver art. Formålet tilgodeses ved synliggørelse i form af presseomtale, opslag, afholdelse af samle - byttemesser m.m.

§ 3. MEDLEMMER og KONTINGENT. Begæring om optagelse i klubben sker til bestyrelsen, der tager stilling til, om den pågældende kan optages i klubben.
Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Et medlem, der ikke inden den 1. marts har betalt kontingent, behandles som udmeldt af foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis handlemåde efter bestyrelsens opfattelse berettiger dette, men vedkommende kan indanke spørgsmålet for den ordinære generalforsamling.
Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende år.
Kontingent for 2003 er kr. 100,- Medlemmer under 18 år halv pris.

§ 4 GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april måned efter indkaldelse, der skal tilsendes medlemmerne senest 2 måneder før generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer af bestyrelsen der er på valg.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor og suppleanter.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dog skal forslag, der ønskes bekendtgjort for medlemmerne inden generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 6 uger før denne.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 måneder, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette, og kan gøre det når, den finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal i begge tilfælde tilsendes medlemmerne senest 1 måned før.
Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 5. BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted. Derudover vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
På den stiftende generalforsamling vælges 3 personer for 2 år og 2 personer for 1 år.
Bestyrelsen kan stille forslag til den ordinære generalforsamling om valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møder efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden og den øvrige bestyrelse fordeler hvervene indbyrdes og er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder indenfor foreningens formål.

§ 6. REGNSKABSÅRET. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 7. VEDTÆGTSÆNDRING. Vedtægterne kan ændres ved at 2/3 af alle klubbens medlemmer, der er stemmeberettiget, på generalforsamlingen stemmer for ændringen.

§ 8. OPLØSNING. Forslag til klubbens opløsning skal vedtages på en generalforsamling
og yderligere bekræftes på en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 3 måneder.
Ved en evt. opløsning doneres foreningens aktiver til en eller flere (kulturelle eller) velgørende organisationer.

 
 

Således vedtaget på
stiftende generalforsamling den 27 marts 2003.

Kirsten Bredgaard, Egon Jørgensen, Kaj Madsen,
Leif Jensen, Jesper Petersen.

Vedtægterne ændret i §1
vedtaget på generalforsamlingen 16 april 2007

Vedtægterne ændret i §8,
 vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2008

Tilføjelse §5
vedtaget på generalforsamlingen 2. april 2014

Vedtægterne ændret i §5,
vedtaget på generalforsamlingen 8. april 2015

 

Tekst og illustrationer © 2016 Svebølle Samlerklub

 

Design © 2016 desahjn.dk